• Vaste begeleiders
  • Huiskamergevoel
  • Gediplomeerd en gecertificeerd
  • Multidisciplinair team
  • Multidisciplinair team
  • Gediplomeerd en gecertificeerd
  • Huiskamergevoel
  • Vaste begeleiders

Algemene voorwaarden

Preambule:

Vitaal met Wouter omvat het geheel van gezondheids- en sportactiviteiten die worden verstrekt aan deelnemers, waarbij de deelnemer een overeenkomst (abonnement) aangaat om tegen betaling deel te nemen aan de diverse activiteiten. Alle activiteiten worden verzorgd door deskundige mensen of onder begeleiding van deskundigen. De activiteiten zijn een inspanningsverplichting. De deelnemer is bekend dat deelnemen aan activiteiten o.a. blessures kunnen voor komen en voor eigen risico zijn. De Algemene Voorwaarden bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 maart 2022.

Artikel 1 Enkele begrippen

De organisatie: Vitaal met Wouter te Almere
Overeenkomst: De overeenkomst tussen de klant en Vitaal met Wouter waarin de klant een schriftelijke (digitale) overeenkomst aangaat voor een of meerdere diensten bij Vitaal met Wouter. 

Deelnemer: degene die een overeenkomst sluit met Vitaal met Wouter.

Algemene Voorwaarden: De hieronder omschreven laatste versie van de regels.

App: de app waarin afspraken opgenomen en gewijzigd kunnen worden.

Abonnement: Duur van de overeenkomst. De periode waarin iemand gebruik maakt van de diensten van Vitaal met Wouter.

Abonnee: de deelnemer aan activiteiten.

Annuleren: regels omtrent niet kunnen deelnemen aan activiteiten.

Opzegging: wanneer en onder welke voorwaarden opgezegd kan worden.

Betalingen: Op welke wijze en voorwaarden betaald dient te worden.

Credits: tegoeden  voor activiteiten/diensten.

Medische keuring: iedere deelnemer dient zich vooraf medisch te laten keuren.

AVG: Persoonsgegevens die worden opgeslagen

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing voorafgaand, tijdens en na de periode dat de klant zich heeft ingeschreven bij Vitaal met Wouter voor het deelnemen aan Personal training, small group training, voedingsadvies en InBody lichaamsanalyse of andere aangeboden activiteiten. Op alle activiteiten zijn deze voorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. Ieder gebruik van de diensten van Vitaal met Wouter geschiedt voor eigen risico. De Algemene Voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Geldig is uitsluitend de laatste gepubliceerde versie. De Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Vitaal met Wouter. Eventueel vermelde bedragen en percentages kunnen wijzigen.

Artikel 3 Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het intakeformulier, met daarbij de algemene voorwaarden, dient voor akkoord ondertekend aan Vitaal met Wouter te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de uitvoering van de activiteiten. Veranderingen betreffende uw persoonsgegevens dient u per omgaande aan Vitaal met Wouter door te geven.

Artikel 4 Tijdstip en plaats

Bij (bevestiging van) de inschrijving zal Vitaal met Wouter na overleg met de deelnemer meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Voor sommige activiteiten worden credits verstrekt die gebruikt kunnen worden om activiteiten in te halen. Indien, door welke omstandigheden dan ook, een tijdstip niet door kan gaan kan Vitaal met Wouter in overleg met de klant een ander tijdstip inplannen. Dit dient 12 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt. Dit geldt zowel voor Vitaal met Wouter alsmede de klant. Een trainingssessie met onze personal trainer vindt (minimaal) een keer per week plaats. Mocht u verhindert zijn dan kunt u (mits 12 uur van te voren aangegeven) de trainingssessie inhalen tot 8 weken na de gemiste sessie. Daarna vervalt het recht op inhalen. Mocht de verhindering van de deelnemer niet tijdig worden gedaan, vervalt het recht op inhalen. Verhinderingen kunnen via de app kenbaar worden gemaakt. Hiermee worden ook eventuele credits aangepast.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

Op Vitaal met Wouter rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende een activiteit. De inhoud van de trainingssessie kan worden bepaald door een opgesteld trainingsschema. Vitaal met Wouter voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Vitaal met Wouter niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel. Eventueel genoemde doelen en/of afspraken in dit kader zijn vrijblijvend en kunnen nooit tot geheel of gedeeltelijke ontbinding of restitutie lijden.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Ieder gebruik van de diensten of deelnemen aan activiteiten van Vitaal met Wouter geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voorafgaand aan het gebruik en/of deelname van een activiteit, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is. Een voorafgaande medische keuring is derhalve noodzakelijk en komt voor de verantwoording van de deelnemer. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Vitaal met Wouter het advies heeft gegeven om bij de huisarts, fysiotherapeut of een andere zorgprofessional een verwijsbrief te gaan halen voor (aanvang van) het trainen dient de klant dit te doen

Voor elke door Vitaal met Wouter aanvaarde opdracht/activiteit geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Vitaal met Wouter kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Vitaal met Wouter is uitsluitend aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van grove onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en/of het uitvoeren van de opdrachten. Vitaal met Wouter is niet aansprakelijk wanneer bij Vitaal met Wouter door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Vitaal met Wouter is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk (door o.a. de Personal Trainer) gegeven instructies, dan wel te wijten is aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De schade van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar zelf worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Vitaal met Wouter wegens vergoeding van o.a. kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van activiteiten/diensten die Vitaal met Wouter aanbiedt. De klant dient Vitaal met Wouter te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers of andere/overige schade veroorzaakt. Vitaal met Wouter is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel veroorzaakt door dienstverleners die zelfstandig werken en waarnaar doorverwezen is en/of een eigen aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Indien er enige schade of letsel ontstaat waarvoor Vitaal met Wouter aansprakelijk is, dan is dit beperkt tot het bedrag dat de verzekering van Vitaal met Wouter uitkeert.

Artikel 7 Abonnement

Een abonnement bij Vitaal met Wouter gaat in na de eerste betaling via de webshop van Vitaal met Wouter die terug te vinden is op onze website. De abonnee betaalt altijd een vast bedrag. Door het doen van de betaling verklaart de klant tevens akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden en daarvan kennis te hebben genomen. (De algemene voorwaarden staan op de website) Het abonnement gaat daarna in. Het abonnement wordt aangegaan voor een minimale duur van één maand. Afhankelijk van het gekozen abonnement kunnen er credits worden verkregen. Het aantal credits (afspraken), behorende bij de gekozen dienst, zal vanaf de startdatum (wanneer de klant via de webshop een dienst koopt tot het einde van de maand (eerste betaling)  en daarna elke 4 weken worden toegekend, welke een geldigheid hebben van 8 weken. Hierna is het niet meer mogelijk deze credits te gebruiken. Een overeenkomst tussen Vitaal met Wouter en een abonnee wordt telkens per (één) maand stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Vitaal met Wouter biedt abonnementen die kunnen worden uitgebreid met aanvulling(en) zoals o.a. een voedingsadvies. Alle abonnementen bij Vitaal met Wouter dienen de eerste keer te worden voldaan middels de Webshop van Vitaal met Wouter. Opvolgende maanden zullen worden geïncasseerd middels automatische incasso per 28’ste van iedere maand. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of een storno om welke reden dan ook, krijgt de abonnee maximaal twee weken vanaf de dagtekening van de verschuldigde betaaldatum dan wel de eerste betalingsherinnering de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de abonnee  na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, is deze van rechtswege in gebreke en verzuim, zijn alle bedragen direct opeisbaar en wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hiermee gemoeide kosten (in en buiten rechte) zijn voor rekening van de abonnee. Vitaal met Wouter behoudt het recht om de abonnee te weigeren zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Vitaal met Wouter behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven van abonnementen en aanvullingen zoals voedingsadvies te indexeren en/ of te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de abonnees hiervan in kennis gesteld. Indien een prijswijziging plaatsvindt, dan heeft de abonnee het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na de bekendmaking te ontbinden.

Artikel 8 Opzegging

De overeenkomst tussen Vitaal met Wouter en de abonnee kunnen maandelijks worden beëindigd. Indien het voor de 18e van de maand zijn lidmaatschap beëindigd zal het abonnement doorlopen tot einde van die maand.

Vitaal met Wouter is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden (op te zeggen) zonder verplichting tot schadevergoeding als de abonnee niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Hieronder valt o.a. mede een surseance van betaling, faillissement en/of WSNP. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van Almere. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan Vitaal met Wouter.

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden

Bij het aangaan van de overeenkomst van klant en Vitaal met Wouter, zal Vitaal met Wouter meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Automatische incasso’s worden de 28ste van de maand afgeschreven. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag Vitaal met Wouter een bedrag van tenminste 4,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten Vitaal met Wouter is het BTW 9%-tarief (2022) van toepassing. Genoemde tarieven kunnen veranderen. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Vitaal met Wouter gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer als 10% bedraagt. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

Artikel 10 Ziekmelding

Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Vitaal met Wouter. Afspraken dienen uiterlijk 12 uur van tevoren te worden geannuleerd via het rooster systeem in de app. Wanneer een afspraak korter dan 12 uur tevoren wordt geannuleerd, verliest de klant daarmee de (eventuele) credit(s) en dus het recht later de afspraak alsnog later in te halen.

Artikel 11 Overmacht, calamiteiten, vakanties en algemene erkende feestdagen

Vitaal met Wouter is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door calamiteiten, ziekte en/of overmacht. Bij ziekte of vakantie van de trainer of abonnee zullen de overeengekomen duur van de Personal Training en overige diensten niet verlengen. Echter kunnen de (eventuele) credits na de vakantie of ziekte door de abonnee worden ingezet zolang dit binnen de geldigheid van 8 weken valt. Vakanties van de personal trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is. Op algemene wettelijk erkende feestdagen of verplichte sluitingsdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, kan deze ingehaald worden via de credit(s).

Artikel 12 Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid of die van anderen, op te volgen. Bij twijfel dient de klant zich, alvorens de overeenkomst met Vitaal met Wouter aan te gaan, zijn arts of een sportarts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke of geestelijke  conditie voor, tijdens als ook na de training onmiddellijk te melden aan Vitaal met Wouter.

Artikel 13 Vertrouwelijkheid

Vitaal met Wouter is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De noodzakelijke persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden en activiteiten gebruikt voor Vitaal met Wouter. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Op grond van de AVG heeft lid recht op inzage, correctie en/of verwijdering van zijn gegevens. Sommige gegevens moeten worden bewaard op wettelijke gronden, zoals voor de fiscus. Voor de persoonsgegevensbescherming is er een apart protocol.

 

Artikel 14 Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Vitaal met Wouter zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van Auteurswet en de wet Naburige Rechten. Onder andere Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld zijn en/of toegepast worden door Vitaal met Wouter voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Vitaal met Wouter. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na uitdrukkelijk verkregen schriftelijke toestemming van Vitaal met Wouter. Alle door de abonnee verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, etc., ten behoeve van Vitaal met Wouter zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Vitaal met Wouter ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de abonnee verstrekte stukken zullen niet door Vitaal met Wouter zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht tenzij daar een wettelijke of gerechtelijke plicht voor is.

Artikel 15 Geschillen

Met eventuele geschillen dient de abonnee zich allereerst te wenden tot Vitaal met Wouter. Beide partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om tot een minnelijke oplossing te komen voordat het geschil aan een rechterlijke instantie wordt voorgelegd.

Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almere.

In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

 

    Heb je vragen?